Menu
logo irlandia.ie

XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych

Share

W dniu 8 września 2010 rozpoczęło się XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych w Tarnowie.

Światowe Forum Mediów Polonijnych jest przedsięwzięciem adresowanym do dziennikarzy i wydawców mediów polonijnych i polskich na świecie.

Ideą tych spotkań jest promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski poprzez samorządy terytorialne, firmy, instytucje kultury, zabytki kultury materialnej i produkty turystyczne.

Promocja ta realizowana jest przez dziennikarzy polonijnych i krajowych uczestniczących w Forum, a za ich pośrednictwem poprzez czytelników, słuchaczy, telewidzów w kraju i za granicą. Tematem łączącym wszystkie dotychczasowe spotkania jest: „Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywanie więzi z krajem. Promocja Polski w świecie”.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.

Program Forum 2010 tworzony wspólnie z władzami samorządowymi i partnerami z województw małopolskiego i wielkopolskiego, realizowany będzie w Tarnowie, Nowym Sączu, Poznaniu, Gnieźnie, Pile i wielu miejscowościach Wielkopolski.
FORUM 2010 to prezentacja i promocja potencjału rozwojowego Wielkopolski, jej różnorodności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej, bogatej historii prastarych ziem polskich, kultury i tradycji oraz walorów turystycznych.

Hasłem wiodącym 2010 r. jest:

GOSPODARNA WIELKOPOLSKA POZNAŃ MIASTEM TARGÓW, KONFERENCJI i KONGRESÓW.

Program Forum 2010 obejmował będzie następujące segmenty:

 • Informacyjny – prezentacja polityki Państwa w stosunku do Polonii i Polaków za granicą, polityki zagranicznej i gospodarczej Polski, wymiana informacji o sytuacji środowisk polonijnych w różnych krajach, zmianach społecznych i gospodarczych zachodzących w kraju.
 • Promocyjny – prezentacja potencjału rozwojowego regionów Małopolski i Wielkopolski, promocja osiągnięć polskich samorządów terytorialnych, instytucji i firm z powodzeniem funkcjonujących na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, szczególnie tych, które przyjmą funkcję sponsorów i partnerów forum 2010, firm utożsamianych z gospodarnością i zaradnością przedsiębiorców i samorządowców tych regionów. Segment ten będzie również obejmował promocję ofert kulturalnych i turystycznych oraz prezentację dorobku cywilizacyjnego regionów. Zaprezentowane zostaną także oferty kształcenia dla studentów zagranicznych na różnych wydziałach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Warsztatowy – realizacja konferencji prasowych, spotkań i dyskusji redakcyjnych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie zarządzania mediami, organizacji pracy, wyposażenia, technik marketingowych oraz źródeł finansowania mediów.
  Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe dla uczestników Forum z zakresu dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz technik internetowych.

 

W trakcie Forum przyznawana jest przez Małopolskie
Forum Współpracy z Polonią
honorowa nagroda FIDELIS POLONIAE

za wybitne zasługi w umacnianiu więzi między Polonią i Polakami poza granicami a krajem. Fidelis Poloniae stanowi formę uhonorowania ludzi, organizacji i firm – za znaczący wkład w budowanie trwałych więzi pomiędzy krajem a środowiskami polonijnymi oraz promocji Polski w świecie.

Fidelis Poloniae 2009

 

Forum towarzyszą konkursy adresowane do dziennikarzy mediów polonijnych:

 • XVIII Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Henryka Cyganika „Powroty do źródeł”

  Konkurs adresowany jest do polskiej emigracji, ludzi którzy kiedyś musieli opuścić Ojczyznę lub opuszczają ją teraz i opowiadają jakie uczucia tym faktom towarzyszą. Tematem prac są zatem przeżycia i wzruszenia, fakty i emocje towarzyszące spotkaniom z Ojczyzną po latach, z jej historią, kulturą, językiem, sztuką, krajobrazem. Istotną cechą prac jest zgromadzenie materiału porównawczego dotyczącego osobistych doznań i obserwacji dokonanych w czasie pomiędzy obrazem przeszłości, a współczesnym postrzeganiem ojczystego kraju.


  Powroty 2009

 

 

 • Konkurs na Reportaż z poprzedniego Światowego Forum Mediów Polonijnych
  Konkurs adresowany jest do uczestników Światowego Forum Mediów Polonijnych i dotyczy spotkania z krajem poprzez Forum. Warunkiem udziału w konkursie jest udokumentowanie publikacji w prasie, radiu, telewizji.

  Reportaż 2009

FORUM jest miejscem prezentacji i promocji twórczości artystycznej jego uczestników:

 • coroczne programy kabaretowe przygotowywane przez kabaret dziennikarzy polonijnych dEFEKT,
 • wieczory poetyckie – spotkania autorskie dziennikarzy – poetów. Pierwszy wieczór pt. „Proporzec pamięci – poetowanie, wędrowanie…” odbył się podczas XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Śląsk 2009

Podczas Forum wydawana jest codzienna gazeta informacyjna – „Wici Polonijne”, współredagowana przez uczestników Forum, zawierająca relacje z przebiegu spotkań, aktualne opinie i wiadomości z życia regionu, a także prezentacje twórczości literackiej uczestników.

 

 

Źródło: http://www.mfwzp.pl